تفاوت افراز وتفکیک

-در این نوشته تعریفی از  دو حالت تقسیم ملک یعنی تفکیک و افراز ارائه شده و سپس تفاوت های تفکیک با افراز بیان می شود . با ما همراه باشید .

تفاوت تفکیک با افراز (4)

  • تقسیم ملک :

تقسیم ملک بر دو نوع است:

-تفکیک

-افراز

تفاوت تفکیک با افراز (1)

-مشاع به معنی مشترک و تقسیم نشده است ‏و منظور آنست که اگر ملکی به صورت مشترک بین دو یا چند نفر تصاحب و تصرف شده ‏باشد مالکیت هر کدام در این ملک بصورت مشاع معلوم میگردد.

-‏مفروز به معنی جدا شده است و اگر تمام مالکیت ملکی صرفاً در اختیار یک نفر باشد و شخص دیگری به هیچ صورت مدعی آن ملک نباشد آن مالکیت، مالکیت مفروز نامیده ‏میشود.

تفاوت تفکیک با افراز (1)

  • تفکیک:

-در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شود.

-در این حالت ملک ممکن است یک و یا چند مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند

-بدیهی است مالکیت مالکین مشاع در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام آنها در ملک اولیه.

تفاوت تفکیک با افراز (5)

  • افراز:

-چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت داشته باشند هریک از آنها می توانند نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند.

-در افراز حتماً باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

تفاوت تفکیک با افراز (6)

  • تفاوت افراز وتفکیک :

-در تفکیک لزوما ملک مشاع نیست ولی در افراز حتماً ملک مشاع میباشد.

-‏پس از تفکیک باز شرکاء در تمام قطعات شریکند ولی در افراز سهم شرکاء مشخص میشود.

-‏تفکیک جنبه قضائی ندارد و در ادراره ثبت انجام میگیرد ولی تعیین تکلیف نهایی افراز با دادگاه است.

-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می یابد

تفاوت تفکیک با افراز (7)

روش اجرایی افراز

روش اجرایی تفکیک

  • مطالب مشابه :

پاورپوینت کاداستر ( 125 اسلاید )

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد