ساختمانهای اداری،مجتمع تجاری،تفریحی،بازار در گذشته و حال