اتصال RBS (2)

اتصال RBS یا استخوانی ؛ وقتی عمدا مقطع تیر را کاهش میدهیم !

همیشه دنبال قوی تر کردن سازه بوده ایم ، اما این بار عمدا خودمان بخشی از بال تیر را برش میدهیم ، ان هم در نزدیکی اتصال تیر به ستون !

فلسفه این کار چیست ؟

ادامۀ مطلب