Snap1690

خروج از مرکزیت تیر نسبت به ستون

بهترین حالت قرارگیری ستونهای سازه ، حالتی است که این ستونها کاملا متقارن و روبروی هم قرار بگیرند ، ولی مواقعی پیش می آید که به لحاظ معماری، نمیتوان ستونها را دقیقا روبروی هم قرار داد  و در این حالت تیرهای رابط بین ستونها ، دارای خروج از مرکزیت نسبت به ستون خواهند بود.

درحالتی که تیر نسبت به ستون دارای خروج از مرکزیت  باشد ، باید دقت نمود که حداقل طول نشمین بال زیرین تیر بر روی تکیه گاه تامین شود  ولی متاسفانه در اجرای تیرهای مورب شاهد آن هستیم که نحوه اجرای اتصال به گونه ایست که باعث عدم تامین طول جوش کافی و مناسب در این زمینه می شود :

ادامۀ مطلب