جوش کام

چه تفاوتی میان جوش در شکاف با جوش کام یا انگشتانه وجود دارد ؟

-مهندسین عمران با جوش کام یا انگشتانه آشنا هستند ولی بسیاری از آن ها ،جوش در شکاف را به اشتباه جوش کام یا انگشتانه فرض میکنند . در این نوشته با تفاوت این دو آشنا میشویم :

ادامۀ مطلب