روش های وارد کردن نیروی پیش تنیدگی

در این نوشته سه روش وارد کردن نیروی پیش تنیدگی معرفی میشود : 1-روش مکانیکی 2-روش شیمیایی 3-روش الکتریکی- حرارتی

ادامۀ مطلب

⁣⁣بتن پیش تنیده

⁣⁣⁣⁣⁣ پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوریکه در اثر این تنش ، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می کند . ادامۀ مطلب