اتصال خورجینی ؛ اتصال قاتل

-اتصال خورجینی متداولترین شکل اتصال در ساختمان‌های اسکلت فلزی در ایران است؛ مبدع این اتصال ایرانیان هستند و در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست! اتصالی که باعث مرگ صدها نفر در زلزله رودبار شد . در این نوشته شما با این معضل ساخت و ساز بیشتر آشنا میشوید :

ادامۀ مطلب

خروج از مرکزیت تیر نسبت به ستون

بهترین حالت قرارگیری ستونهای سازه ، حالتی است که این ستونها کاملا متقارن و روبروی هم قرار بگیرند ، ولی مواقعی پیش می آید که به لحاظ معماری، نمیتوان ستونها را دقیقا روبروی هم قرار داد  و در این حالت تیرهای رابط بین ستونها ، دارای خروج از مرکزیت نسبت به ستون خواهند بود.

درحالتی که تیر نسبت به ستون دارای خروج از مرکزیت  باشد ، باید دقت نمود که حداقل طول نشمین بال زیرین تیر بر روی تکیه گاه تامین شود  ولی متاسفانه در اجرای تیرهای مورب شاهد آن هستیم که نحوه اجرای اتصال به گونه ایست که باعث عدم تامین طول جوش کافی و مناسب در این زمینه می شود :

ادامۀ مطلب