اقلیم ها،عایق ها،شرایط محیطی در معماری،انرژی خورشید،باد،انرژیهای نو …