چطور میتوان اثر میانقابی را حذف کرد ؟

-هنگامیکه داحل قاب با دیوار پر شود خواص دینامیکی نظیر سختی ، مقاومت و همچنین شکل پذیری و … در یک سازه نسبت به حالتی که  از میانقاب صرفنظر میشود ، تغییر می کند . در سالهای گذشته در ایران مشاهده شده است که بیشتر خرابی های زلزله متمرکز به علت  اثر میانقابی بوده است …

-هم اکنون در ساختمان های امروزی به اثر میانقاب بدون در نظرگیری رفتار لرزه ای در طراحی و لزوماً دتایل اجرایی مناسب برای تفکیک آن توجه ای نمی شود و دیوارهای سازه ای از جمله دیوارهای داخلی و خارجی بدون هیچگونه تمهیداتی اجرا می شوند .

اثر میانقابی

اثر میانقابی

-در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻏﻴﺮ ﺳﺎزه ای و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﻋﻀﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ روی ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ در رﻓﺘﺎر ﻟﺮزهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

اثر میانقابی

  • کاهش پریود سازه با در نظرگرفتن اثر میانقابی:

وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﻘﺎﺑﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ای ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ‬ ‫زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬‬

در سازه های رائج امروزی دیوارهای 20 سانتی یا بیشتر که بین دو ستون اجرا می گردند به ستون می چسبند که این عمل باعث کاهش محدوده حرکتی ستون ها و افزایش سختی ساختمان می شود که در این حالت طبق مبحث 6 باید ضریب 0.8 را در پریود سازه ضرب نمود.

به طور کلی :

اگر دیوار به نحوی به سازه متصل شده باشد که برای حرکت قاب ایجاد مزاحمت نماید و شرایط ، دیوار میانقابی را داشته باشد ، باید   مقدار به دست آمده برای زمان تناوب ،در ضریب 0.8 ضرب شود . درغیر این صورت اعمال این ضریب اجباری نیست .

اصل کلی در بهسازی لرزه‌ای میانقابها تعیین تکلیف آنهاست:

میانقابها یا باید بطورکامل به قاب محیطی خود «چسبیده» باشند،

 یا باید بطورکامل از قاب محیطی خود جدا باشند.

چطور میتوان اثر میانقابی را حذف کرد ؟

-ما باید دیوارها رو طوری اجرا کنیم که رفتار و حرکت سازه حین زلزله را مختل نکند .اصطلاحا اثر میانقابی نداشته باشد. برای این کار باید 2.5 درصد ارتفاع دیوار از هر طرف و بالای آن فاصله بذاریم و این فاصله ی  بین دیوار و تیر و ستون را با یونولیت  پر کنیم.

-و دیوارها را در یک سوم ارتفاع از بالا و پایین با میلگرد به ستون وصل کنیم تا دیوارها پایدار گردند و در هنگام زلزله در جهت بعد کم واژگون نشوند.

اثر میانقابی

اثر میانقابی

اثر میانقابی

اثر میانقابی

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به لینک های زیر مراجعه کنید :

اثر میانقابی ؛ آری یا نه ؟

میانقاب های غیر سازه ای

وال پست و انواع روش های اجرای آن

همه چیز در مورد وال پست

میانقاب های بنایی در ساختمان های بتنی و فولادی

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط