هتل پاتاگونیا در شیلی

حجمی برآمده از توپوگرافی طبیعی سایت
معماران کزو زگرس، در ورودی پارک ملی دِل پین در شیلی، پروژه هتل تورس پاتاگونیا را به اتمام رسانده اند.در ادامه با این هتل زیبا بیشتر آشنا می شویم .

این ساختار که بر روی ساحل دریاچه سارمینیو قرار گرفته است؛ پیش درآمدی بر توده ی رشته کوه ناهموار پشت سر خود، محسوب می گردد.

هتل پاتاگونیا شیلی (2)

هتل پاتاگونیا شیلی (7)

این پروژه، که همچون برآمدگی ای بر گرفته از توپوگرافی منطقه می باشد و به جای تضاد با محیط زیست اطراف خود و حجمی عمودی، بر روی زمین و به صورت افقی امتداد یافته است.
هتل پاتاگونیا شیلی (3)

هتل پاتاگونیا شیلی (8)
به همان اندازه که محیط این منطقه، تحت تاثیر میزان باد و نحوه ی وزش آن می باشد؛ معماران کزو زگرس، این هتل را چون یکی از این تپه های شنی متصور شده اند و به نظر می رسد که هتل، یکی از تپه های محیط طبیعی می باشد و طبیعت، فسیلی دریایی را به جای گذاشته است. این ساختار که تماما با چوب شسته پوشانده شده است و با درخشش نقره ای خود، ظاهری همچون خانه های چوبی قدیمی پیادا نموده است.
هتل پاتاگونیا شیلی (4)

هتل پاتاگونیا شیلی (5)
در فضاهای داخلی، بخشی که به اصطلاح گرم خوانده می شود، شامل فضاهای صمیمی می باشد و در ارتباط با مسیرهای داخلی و راهروها قرار دارد و در تضاد کامل با بخش استراحتگاه هتل پدیدار می گردد. .

هتل پاتاگونیا شیلی (10)

هتل پاتاگونیا شیلی (18)

هتل پاتاگونیا شیلی (9)

هتل پاتاگونیا شیلی (17)

هتل پاتاگونیا شیلی (14)

هتل پاتاگونیا شیلی (16)

هتل پاتاگونیا شیلی (13)

هتل پاتاگونیا شیلی (15)

هتل پاتاگونیا شیلی (12)

هتل پاتاگونیا شیلی (11)

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط