نحوه تعیین ظرفیت کابین آسانسور

طبق استاندارد ملی ١-۶٣٠٣ نحوه تعیین ظرفیت کابین بر مبنای مساحت مفید کابین در أسانسورهای با کاربری ” مسافربر” به چه صورت است ؟


جواب:

-مساحت مفید کابین پس از اندازه گیری در ارتفاع ١ متری از کف کابین و بدون در نظر گرفتن فضائی که دستگیره ها اشغال می کنند و با محاسبه پاخور ورودی ( مساحتی که در ورودی و پس از بسته شدن دربها باقی می ماند) انجام میشود.

-عدد مساحت مفید کابین باید در بازه تعریف شده حداقل و حداکثر مساحت مندرج در جداول شماره (١) و (٢) استاندارد برای ظرفیت ادعا شده قرار گیرد.

-به عبارت دقیق تر :

برای هر ظرفیت ( ادعا شده) در جداول شماره (١) و (٢) استاندارد به ترتیب یک مقدار حداکثر مساحت مفید کابین و یک مقدار حداقل مساحت مفید کابین داده شده است که در صورتیکه مساحت مفید اندازه گیری شده   در بازه این حداقل و حداکثر قرار گیرد، میتوان أن ظرفیت را به این مساحت إطلاق نمود.

-توضیح١: در مواردی که یک مساحت در دو ظرفیت جواب دهد، عدد کوچکتر ظرفیت کابین است.

-توضیح ٢: در حال حاضر و تا اجرای تجدید نظر اول استاندارد ملی  امکان عدم محاسبه مساحت پاخور در صورت چشم یا پرده نوری در ورودی ممکن است.

 %d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-2 %d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-3

%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-1

مثال:
-مساحت مفید کابینی با کاربری ” مسافر بر”  ٢/١۶ متر مربع بدست آمده است.
-این کابین طبق جداول فوق هم در بازه کابین ١٢ نفره و هم در بازه کابین ١٣ نفره قرار میگیرد که ظرفیت کوچکتر ( ١٢ نفره= ٩٠٠ کیلوگرم) ظرفیت واقعی این کابین طبق استاندارد است.

مطالب مشابه :

پاورپوینت آسانسور و دانستنی های آن

پاورپوینت آشنایی با طرز کار آسانسور

پاورپوینت معرفی اجزا مختلف آسانسور

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط