تکنولوژی کفشک ستون Column Shoes

امروزه به دلایل متعدد و مشکلات خاص کارگاهی و حتی محدودیتهای زمانی مجبور به استفاده از تکنولوژی های خاصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی هستیم. یکی از این تکنولوژیها؛ کفشک ستون میباشد. این تکنولوژی یکی از راههای موثر و کاربردی برای اتصال ستون بتنی به فونداسیون میباشد. برای این اتصال از بولتهای پرمقاومت استفاده میشود .

تکنولوژی کفشک ستون (1)

-این تکنولوژی برای بارگذاری های کم تا متوسط استفاده میشود و در بارگذاری های حجیم یا سازه های مرتفع کاربردی نیست
و دارای مشکلاتی میباشد.

-این تکنو لوژی به اندازه کافی مقاوم بوده و در حین نصب ستونها نیاز به مهار جانبی موقت ندارد.

-دراین تکنولوژی ابتدا ستونها درکارخانه مربوطه و بصورت پیش ساخته و با نظارت دقیق ساخته شده و سپس به محل کارگاه
منتقل میشوند. قبل از بتون ریزی ستونها ؛ بیس پلیت طبق محاسبات با ابعاد و اندازه مناسب در انتهای ستون نصب شده و
سپس بتون ریزی انجام میشود. در برخی موارد نیز بیس پلیت حذف شده و از بولتهای مخصوصی استفاده میشود .

تکنولوژی کفشک ستون (2)

-در گام بعد ستونها بر روی بولتهایی که در زمان بتن ریزی فونداسیون کار گذاشته شده اند متصل میشوند و بوسیله پیچ و مهره
محکم در جای خود بسته میشوند .

-همچنین پیچها امکان تغییر تراز ستون بر روی فونداسیون را نیز ایجاد میکنند . پس ازبستن پیچها فضای خالی بین بیس پلیت و فونداسیون و اطراف پیچها با مخلوط گروت پر میشود.

تکنولوژی کفشک ستون (3)

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط