بتون پرتابی چیست ؟

-بتون پرتابی یا بتون پاشی با الیاف فولادی، روشی است که در این روش، خمیر بتون و الیاف فولادی توسط پمپ، با سرعت و فشار زیاد به سطوح مورد نظر پاشیده میشود.

بتن پرتابی (6)

-روش کاربرد معمولاً بدین نحو است که خمیر بتون از یک نازل و الیاف فولادی با درصد مشخصی از نازل دیگر، با سرعت زیادی خارج و بطور همزمان و لایه به لایه بر روی سطح مورد نظر پاشیده شده و در نتیجه در سطح کار، بتون مسلح به الیاف فولادی میشود.

بتن پرتابی (3)

-البته گاهاً خمیر بتون همراه با الیاف فولادی نیز میتواند از یک نازل پاشیده شود.

بتن پرتابی (5)

-وجود الیاف فولادی در عملیات بتون پرتابی، بطور قابل توجهی مقاومت خمشی، کششی، ضربهای و خاصیت جذب انرژی در مقابل گسیختگی بتون پاشیده شده را افزایش میدهد.

بتن پرتابی (2)

-با استفاده از الیاف فولادی در روش بتون پرتابی، میتوان از آرماتورگذاری شبکهای در محلهای مشکل )نظیر شیبهای تند،دیوارهای سنگریزهای، دیوارههای تونلها و (… خودداری کرد، چرا که آرماتورگذاری در چنین مناطقی نه تنها خطرناک است، بلکه بعلت ناهموار بودن سطوح اینگونه محلها و سختی کار، آرماتور بندی کار پرهزینه و گرانی میباشد.

بتن پرتابی (4)

-به طور کلی“روش بتون پرتابی با الیاف فولادی“ را میتوان در عملیات زیر بکار گرفت:

  • تثبیت و پایدارسازی شیبهای سنگی خطرناک و غیر قابل دسترس
  •  تثبیت دیوارههای تونلهای معادن، کانالهای آبیاری و دیواره تونلهای سنگی
  •  تعمیر قسمتهای آسیب دیده سازههای موجود(سدها، پلها و )…
  •  کاربرد در مناطق زلزله خیز و گسلی
  • پوشش لوله های فولادی، رویه جدارههای نسوز

بتن پرتابی (1)

مطالب مشابه :

پاورپوینت بتن الیافی

پاورپوینت کاربرد الیاف در بتن

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی