%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-7

اسلیو گذاری چیست ؟

اسلیو گذاری اصطلاحی است که در بعضی از چک لیست های بتنی وجود دارد و باید چک شود . معنای این اصطلاح چیست ؟

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-10

 

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-4

معنای اسلیو گذاری :

به هرنوع غلاف گذاری در بخشهای مدفون یا غیر قابل دسترس یا با دسترسی سخت جهت استفاده از مسیر ایجاد شده جهت عبور تاسیسات یا مواد جاری نظیر فاضلاب و هر نوع استفاده مفید اتی اسلیو گذاری میگویند.

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-8

 

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-3

 

Sleeve is an oversized pipe (typically PVC) installed in the concrete beams/walls to pass the feed or drain pipelines, (in general creating an opening to facilitate the passage), see mechanical or general civil drawings

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-6

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-5

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-2

 

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-1

 

%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%88%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-1

مطالب مشابه :

کاشت بولت در بتن

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

One Comment