مهدکودک ، کتابخانه ، دانشگاه ، مدرسه در گذشته و حال