تحلیل سازه ، بارگذاری ،شناخت زلزله و انواع روش های مقاوم سازی