بازرسی چشمی (1)a

بازرسی چشمی جوش چیست؟

بازرسی چشمی VT  یکی از رایج ترین آزمایشات و بهترین تعریف برای تستهای غیر مخرب میباشد. روش بازرسی چشمی VT نیازمند وجود روشنایی و نور کافی بر روی سطح قطعه و قدرت دید مناسب فرد بازرس است.

ادامۀ مطلب