گرمایش از کف (4)a

سیستم گرمایش از کف

سیستم گرمایش از کف می تواند 25 تا 30 درصد در مقایسه با  سایر سیستم های گرمایشی متداول در مصرف انرژی صرفه جویی کند؛اگر این تنها مزیت این سیستم باشد باز هم میتواند دلیل محکمی برای استفاده از این سیستم باشد. ادامۀ مطلب