کمانش ستون

کمانش ستون

کمانش یعنی ناپایداری و از بین رفتن عضو، تحت تغییرشکل‌های جانبی زیاد که به علت نیروها یا تنش‌های فشاری رخ می‌دهد. در اعضای تحت فشار، علاوه بر انهدام یا تسلیم مصالح تحت تنش‌های فشاری، کمانش یا از بین رفتن پایداری ارتجاعی عضو می‌تواند تحت تنش‌های به مراتب کوچکتر از مقاومت نهایی مصالح، باعث خرابی شود. ادامۀ مطلب

کمانش تیرa

کمانش در تیرها

تیرها قطعاتی هستند که تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی را تحمل می کنند. تیرها ممکن است به صورت افقی و یا به صورت شیبدار یا قاﺋم باشند. که تیر های شیبدار و قائم به دلیل وارد شدن نیروی محوری، تیر-ستون نامیده می شود. در طراحی سازه ها، معمولاً تیرها بر اساس لنگر خمشی موجود طراحی گشته و ضابطه برش در آنها کنترل می گردد. ادامۀ مطلب