کمانش تیرa

کمانش در تیرها

تیرها قطعاتی هستند که تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی را تحمل می کنند. تیرها ممکن است به صورت افقی و یا به صورت شیبدار یا قاﺋم باشند. که تیر های شیبدار و قائم به دلیل وارد شدن نیروی محوری، تیر-ستون نامیده می شود. در طراحی سازه ها، معمولاً تیرها بر اساس لنگر خمشی موجود طراحی گشته و ضابطه برش در آنها کنترل می گردد. ادامۀ مطلب