پیچیدگی در جوش (1)a

علل ایجاد پیچیدگی در قطعات جوشکاری شده

یکی از مسایل مهمی که باید توسط طراح ، مورد توجه قرار گیرد ، پیچیدگی و تغییرات ابعاد اجزای جوش داده شده پس از عملیات جوشکاری میباشد . ادامۀ مطلب