همبندی (16)a

همبندی چیست؟

 همبندی مهم ترین روش برای پیشگیری از برق گرفتگی در یک ساختمان است. روشی که برخی از ناظران تاسیسات اهتمام بسیاری به اجرای آن دارند و برخی دیگر متاسفانه از آن غافلند . در این نوشته اطلاعات جالبی در مورد این روش ارائه شده است .

ادامۀ مطلب