مقاوم

ده نمونه مقاوم سازی سازه های بتنی و فلزی

برخلاف تصور مقاوم سازی مختص به ساختمانهای قدیمی نیست بلکه دلایل متنوعی وجود دارند که منتج به مقاوم سازی یک ساختمان می شوند.در پاره ای موارد حتی قبل از بهره برداری ساختمان نیاز به مقاوم سازی می باشد. ادامۀ مطلب