imag

روابط بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن

️در مشخصات فنی پروژه ها مقامت مشخصه بتن داده می شه. وقتی مراجعه می کنیم به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن ، از ما سوال می کنند که عیار سیمان بتن شما چقدره ؟

اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و …این عدد ذکر نشده !! برای به دست اوردن عیار سیمان از روی مقاومت مشخصه چه باید بکنیم؟ ادامۀ مطلب