مرکز خرید دروازه شرقی برلین (4)

بررسی مرکز خرید دروازه شرقی برلین

Eastgateچنانچه از نام آن نیز پیداست، مربوط به سایتی برجسته در لبه شرقی برلین است که به سهولت به خط آهن اصلی شهر و شبکه بزرگراه دسترسی دارد.

ادامۀ مطلب