5p (11)a

عوامل موثر بر کیفیت اتصالات جوشی(قوانین 5p)

برای هر عیب جوش، علتی منطقی و برای اصلاح و تعمیر آن نیز روشی منطقی وجود دارد. بطور کلی میتوان گفت، اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صلاحیت جوشکار، آماده سازی درز و دستورالعمل جوشکاری میباشد که در حین کار میتواند مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرد.

ادامۀ مطلب

قوانین جوشکاری

مهمترین قوانین جوشکاری مورد نیاز ناظرین چیست ؟

در این نوشته برخی از مهمترین قوانین جوشکاری و نکات مهم آئین نامه جوشکاری ساختمان، که بسیار مورد کاربرد مهندسین ناظر می باشد را بیان میکنیم :

ادامۀ مطلب