فیلرa

استفاده از میلگرد به عنوان فیلر در جوش

یکی از کارهایی که متاسفانه بین بعضی از جوشکاران مرسوم می باشد استفاده از میلگرد در داخل جوش و به عنوان فیلر یا همون پرکننده است که باید مهندسین ناظر عزیز نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.  ادامۀ مطلب