طبقه نرم چیست ؟ (2)a

طبقه نرم چیست ؟

وجود طبقه نرم یکی از معایب بسیار متداول در ساختمان ها می باشد. عیب بزرگی که باعث تخریب های بسیاری در زلزله کرمانشاه گردید . در این مطلب با این پدیده بیشتر آشنا میشویم .

ادامۀ مطلب