Snap1882a

بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان

همیشه بتن ریزی در هوای سرد با دردسرها  و استرس های خاصی همراه است . استرس یخ نزدن بتن و به تبع آن کاهش مقاومت بتن باعث میشود که حتی الامکان از بتن ریزی در هوای سرد فرار کنیم . اگر به هر دلیلی مجبورید در هوای سرد بتن ریزی کنید ، حتما ادامه این مطلب را بخوانید تا با بتن تان یخ نزند !

ادامۀ مطلب