Snap1715

ضوابط و استانداردهای انواع رامپ ها

  • رامپ چیست ؟

-رامپ سطح شیبداری است که دوسطح را که با یکدیگر اختلاف ارتفاع دارند به همدیگر مرتبط می سازد. در برخی از پل های هوایی عابر پیاده، بیمارستانها و …، برای سهولت حرکت اشخاص و نیز جا به جا کردن وسایلی مانند تخت بیمارستان یا صندلی چرخدار، از رامپ استفاده می شود. برای ورود به پارکینگ ، رامپ به اشکال مستقیم مدور و دوطرفه ساخته می شود.

ادامۀ مطلب