شاقول ستون بتنیa

شاقول ستون بتنی

ستون‌ ها اعضای فشاری هستند که وظیفه انتقال بار ساختمان به زمین رو انجام میدهند. مهم‌ترین اجزاء یک ساختمان بتنی ستون‌های آن می‌باشند. به‌یقین، دقت در اجرای صحیح جزئیات ستون ازجمله آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی، اثر بسزایی در استحکام کل ساختمان در موقع بروز زلزله دارد.

در این نوشته با یکی از نکات مهم اجرای ستون بتنی یعنی شاقول کردن آن  آشنا خواهید شد.

ادامۀ مطلب