Snap1984

سیمای شهری و مدیریت شهری در ایام محرم

  • سیمای شهر و مدیریت شهری :

سیمای شهر چشم انداز ، عکس و تصویری است که در وهله اول به چشم شهروندی می آید و یا همان تصویری است که از شهر دیده می شود و در خاطر نقش می بندد سیمای شهر علوه بر تداعی باورها ، افکار و اندیشه هر منطقه و شهری است تا حدودی نشان دهنده راهکارهای رسمی مدیریت شهری است . برای سیمای شهر پارامتر هایی مانند لبه ، گره ، و محله را ذکر کرده اند که هر یک از اینها اجزاء متعددی دارد امروز سیمای شهر های ما فاقد جذابیت لازم است که عزم جدی مسؤلین و مردم را می طلبد تا این سیما هماهنگ و جذاب گردد شاید مهمترین نهاد رسمی پاسخگو در مورد سیمای شهر ، شهرداریها می باشند که به نظر می رسد در این راستا توفیق چندانی نداشته اند.

ادامۀ مطلب