سوپرفریم چیست ؟ (4)

سوپر فریم چیست ؟

اولین سازه سوپر فریم یا ابرسازه کشور در برج تجارت جهانی تبریز اجرا شده است . در این نوشته با این فناوری نوین آشنا می شویم  :

ادامۀ مطلب