Snap1a

بررسی علل تخریب یک سقف بتنی

عکس هایی که در ادامه می آید مربوط به سقفی در شهرستان مرند می باشد که حین بتن ریزی دچار ریزش شده و متاسفانه یک نفر کارگر جان خود را از دست می دهد . ادامۀ مطلب