ستون کوتاه (7)a

ستون کوتاه ؛ ستونی با مصائب بزرگ !

-پدیده ستون کوتاه ، پدیده ای است که باعث تخریب های بسیاری در زلزله های مختلف شده است . کوتاهی در شناخت ستون کوتاه ، باعث وقوع تخریب های بزرگ و غیرقابل جبرانی به هنگام زلزله خواهد شد .

ادامۀ مطلب