ترونکو (8)

ترونکو چیست ؟

-ترونکو یک سیستم سازه ای جدید می باشد که با استفاده از لوله های گالوانیزه و بدون ستون اجرا می شود .واژه ترونکو ، در زبان اسپانیایی به معنی الوار است. طرح اصلی سیستم بر گرفته از همان ساختمان های چوبی سنتی آمریکا و کانادا است.

ادامۀ مطلب