رمپ معلولین (1)

لطفا برای معلولین دیگر رمپ احداث نکنید !!!

-وجود رمپ استاندارد در ورودی بناها و کاربری های مهم مانند بیمارستان ها،; بانک ها، مراکز اداری و تجاری و… از اهمیت زیادی برای معلولین جسمی- حرکتی برخوردار است. همچنین بر اساس ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولین، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف هستند در طراحی و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به گونه ای عمل کنند که :

امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولین مانند سایر شهروندان فراهم شود.

ولی چیزی که در عمل شاهد آن هستیم بسیار متفاوت است ….

ادامۀ مطلب