رامکا (2)

رامکا در سازه های بتن آرمه چیست؟

بعد از بستن آرماتورهای ستون، برای تثبیت موقعیت هر ستون، از رامکا استفاده می کنند.رامکا به دوصورت با بتن و میلگرد میتوان اجرا نمود.در ادامه با این دو نوع رامکا بیشتر آشنا خواهید شد.

ادامۀ مطلب