احمدی نزاد و دوربرگردان

آیا دوربرگردان های احمدی نژاد کارشناسی بود ؟

دوران مدیریت احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت را با یک نماد معروف می شناسند. دور برگردان های شهر ایده منحصر بفرد محمود احمدی نژاد در دوران مدیریتش برای حل معضل ترافیک شهر بود.حال سوالی که مطرح می باشد این است که آیا این دوربرگردان ها با کار کارشناسی احداث شده بود یا نه ؟ در این نوشته به این سوال پاسخ داده میشود .

ادامۀ مطلب