خون سرخ (3)a

خون جاری بر زمین و دریای سرخ

برج قدیمى لندن به دلیل کاربرى طولانى‌مدت به عنوانِ زندان (از ١١٠٠ تا ١٩۵٢)، همواره نشانى از شومى بر چهره داشته است. اما به عنوان صدمین سالگرد (بین ژوییه و نوامبر ۲۰۱۴)ورود بریتانیا به جنگ جهانى اول ، دریایى از شقایق‌هاى سرامیکى، بهار را از پنجره‌هاى برج تا محوطه‌ی بزرگى از پیرامونِ آن به نمایش گذاشته‌اند. ادامۀ مطلب