خاموت 135 درجه (17)a

کدام صحیح است خاموت با خم 90درجه یا 135 درجه؟

یک مسئله اجرایی مهمی که در آرماتوربندی تیرها وستون های بتنی همیشه مورد چالش بین مهندسین و آرماتوربندها می باشد مساله استفاده از خم 90 درجه یا 135 درجه برای خاموت ها ست .

در ادامه به بررسی دقیق تر این موضوع می پردازیم : ادامۀ مطلب