photo_2016-09-13_06-39-49

سقوط جان پناه

-یکی از مشکلاتی که در زلزله بم مشاهده شد, ساختمانهایی بودند که با رعایت قوانین آیین نامه ها آسیب سازه ای ندیدند اما به دلیل عدم رعایت برخی بندها, برای ساکنین و دیگر افراد خطر آفرین بوده اند. از جمله این موارد میتوان ریزش جان پناه ها را نام برد که با وجود سالم ماندن ساختمان اما در موارد متعددی جانپناه به خیابان ریزش کرده که میتواند خطر بسیار جدی را برای افراد در هنگام خروج از ساختمان و یا گذر از خیابان بوجود آورد.

این قسمت از گزارش تصویری دکتر اکبر واثقی – مهندس محمد جواد جبار زاده و مهندس محید شریف از بم برگرفته شده است:
ادامۀ مطلب