تیلت آپ

تیلت آپ و اجرای افقی نما !

تصوری که همه ما از مراحل اجرای نمای ساختمان داریم ، به این صورت است که ابتدا باید دیوارها چیده شده ، سپس داربست برپا شود و در نهایت نما اجرا شود . حال شما را با سیستمی آشنا می کنیم که این مراحل در آن برعکس انجام می شود . یعنی اول نما اجرا میشود ، سپس دیوار ساخته میشود و بعد سازه برپا میشود . این شما و این هم  سیستم تیلت آپ !

ادامۀ مطلب