Snap560

شاقولی بودن ستون ها

– یکی از مواردی که هنگام اجرای اسکلت فلزی باید توسط مهندسین ناظر کنترل شود ، شاقولی بودن ستون هاست که متاسفانه به علت سهل انگاری ، قصور و یا شاید هم کم اطلاعی مهندسین ناظر،این مورد زیاد کنترل نشده ومورد بررسی قرار نمیگیرد.

– به جهت اهمیت موضوع و برای فرهنگ سازی در این زمینه ، گروه مهندسی سایت ، مطالبی را در کانال تلگرامی ppt90.ir قرار داد که باتوجه به استقبال از این موضوع در گروه ها و کانال های مهندسی ، تصمیم گرفته شد که این مطالب در سایت هم بازنشر داده شود.

دراین مطالب سعی شده است که به چهار سوال اساسی درزمینه شاقولی بودن ستون ها پاسخ داده شود :

1-اگر یک ستون ناشاقول باشد چه مشکلی برای سازه پیش خواهد آمد؟

2- حداکثر میزان ناشاقولی مجاز ستون ها طبق ایین نامه چه قدر میباشد؟

3-چه روشهایی برای اندازه گیری میزان ناشاقولی ستون ها وجود دارد؟

4- با چه وسیله ای میتوان میزان ناشاقولی ستون ها را کم کرده وبه حد مجاز رساند؟

ادامۀ مطلب