تای بیم (کلاف میانی) چیست؟

جهت تقویت دیافراگم افقی ساختمان و در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوک تعبیه می شود.

حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتن پاشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. ادامۀ مطلب