بتن شفاف (8)a

بتنی که نور را از خود عبور می دهد !

– ساخت مصالحی که بتوانند نور را از خود عبور دهند، یکی از اهدافی بوده است که مهندسین همواره در پی آن بوده اند.مصالحی که هم مقاومت زیادی داشته باشند و هم جلوه و زیبایی خاصی ایجاد کنند. بتن میتوانست انتخاب مناسبی از نظر مقاومت باشد اما دارای ظاهری سرد و خشن و سخت میباشد، ولی دانشمندان ناامید نشده و بتنی ساخته اند که میتواند نور را از خود عبور بدهد .

ادامۀ مطلب