بادبند واگرا و تیرلانه زنبوری

داستان بادبندهای واگرا و تیرهای لانه زنبوری

هر جا سخن از عدم اعتماد است نام تیر زنبوری می درخشد . مخصوصا در بادبندهای واگرا !

جایی که شما نباید از تیر زنبوری استفاده کنید ولی … ادامۀ مطلب