index

اعداد نوشته شده بر روی الکترودها چه معنایی دارند ؟

 در جوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند.هرکدام از این اعداد جهت بعضی حالات جوشکاری و جریان مورد نظر استفاده می شوند.در این نوشته شمارو با این اعداد آشنا خواهیم کرد. ادامۀ مطلب