سقوط سنگ نما (3)

11 نکته جهت جلوگیری از سقوط سنگ نما

در ساخت و سازهایی که طی سال های اخیر در عموم شهر ها انجام می شود، به طور عمده از سنگ برای نمای ساختمان استفاده می شود. هر چند نمای سنگ با رنگ ها و جنس های مختلف، زیبایی خاصی به ساختمان و شهر می دهد، اما برخی بی دقتی ها در مواردی موجب وقوع حوادث ناگوار و غیرقابل جبران می شود بطوری که خسارت های مالی و جانی به همراه دارد. در ادامه یازده نکته برای جلوگیری از سقوط سنگ از نما بیان شده است : ادامۀ مطلب

سقوط سنگ از نما

بارش سنگ از نما

عدم اجرای اصولی سنگ نما و بی توجهی به نکات اجرایی آن در حین کار خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بجای می گذارد . این نوشته تلنگری است بر ناظران معماری برای سخت گیری بیشتر در امر نظارت بر اجرای نماهای ساختمانی : ادامۀ مطلب