اجرای تیر بتنی (15)a

20 تصویر از مراحل اجرای تیر بتنی

در این نوشته تصاویری کاربردی از  مراحل مختلف اجرای تیر های بتنی یا همان پوترها برای شما قرار داده ایم . امید است که مفید واقع شود :

ادامۀ مطلب